На Трифон Зарезан при Винарска изба РУПЕЛ с. Долно Спанчево/Петрич
***scroll down for english***
През февруари 2019 най-хубавият лозарски празник „Трифон Зарезан” отново ще събере на лозето в РУПЕЛ лозари, винари, винолюбители, гости и приятели.
Запазете си датите 14,15,16 и 17 февруари, защото през тези дни в рамките на мероприятието Дни на отворените врати в Мелнишко в района на Петрич, Мелник и Сандански ще се зарязват лозя, вина ще се леят, ще се танцува и песни ще се пеят.

Заповядайте на 16. Февруари 2019 от 11,00 ч. на Зарезан в най-югозападната част от Долината на Струма във Винарска изба РУПЕЛ с. Долно Спанчево, община Петрич. Очаква ви богата програма:

16 февруари (събота)
11.00 ч. – Водосвет за здраве и берекет в чест на Св. Трифон.
Автентичен ритуал по зарязване на лозите.
11.30 ч. – Празнична програма:
Русалийски игри, изпълнявани от Танцов ансамбъл „Илинден” гр. Петрич.
Духов оркестър гр. Сандански.
Концерт на Теди Еротеева и фолклорна формация „Македонци” с. Кулата.

Какво още ви очаква?
Посрещане с греяно вино, дегустация на вина от избата, кулинарна изложба и награждаване, празнични цени за закупуване на вина, подаръци и панорамни гледки.

За винени специалисти и любители на 15. Февруари от 16,00 ч. ще се проведе затворена гурме дегустация на подбрани вина от избата и презентация. Водещи: Павел Граматиков и сомелиер Руси Бакърджиев. Записвания за дегустацията и повече подробности на тел. 0887612578 или e-mail: rupelwinery@gmail.com

На 14, 15 и 17 февруари Винарска изба Рупел е отворена за посещения и дегустации от 10,30 до 16,00 ч. Резервации на тел. 0887612578.

Събитието е отворено за широка публика! Вход свободен!

Хотели за настаняване в района:
Комплекс Комитите с. Чучулигово www.komitite-bg.com
Спа хотел Мантар с. Марикостиново www.hotelmantar.com
Парк хотел Пирин гр. Сандански www.parkhotelpirin.com
Динчова къща с. Рожен www.dinchovakushta.com

Следете събитието за повече подробности!
За информация и резервации:
тел. 0887612578
rupelwinery@gmail.com
www.rupel-wine.com
с. Долно Спанчево 2869 община Петрич
Винарска изба Рупел (Мелник 2004 ЕООД)

ENGLISH
Trifon Zarezan at Rupel Winery Dolno Spanchevo Village/Petrich
In February 2019, the best vineyard celebration “Trifon Zarezan” will again gather vine growers, winemakers, wine lovers, guests and friends on the RUPEL vineyard.
Keep your dates 14,15,16 and 17 February, because these days, during the “Days of the Open Doors in Melnishko” event in the region of Petrich, Melnik and Sandanski will be cut down vineyards, wine will be poured, danced and songs will be singing.
Welcome on 16 February 2019 at 11.00 am at Zarezan in the most southwestern part of the Struma valley at RUPEL Winery Dolno Spanchevo, Petrich . A rich program is awaiting you:
February 16 (Saturday)
11.00 am – Waterwell for health and prosperity in honor of St. Trifon.
Authentic ritual for Vines pruning.
11.30 – Festive program:
Rusalian dance performed by the Ilinden Dance Ensemble in Petrich.
Brass Band Orchestra Sandanski.
Concert by Teddy Eroteeva and Makedonzi folk formation in the village of Kulata.
What else is waiting for you?
Meals with hot wine, wine tasting, culinary exhibition and awards, festive prices for the purchase of wines, gifts and panoramic views.
For wine specialists and amateurs on February 15 at 4 pm a closed gourmet tasting of selected wines from the winery and a presentation will take place. Leaders: Pavel Gramatikov and sommelier Rusi Bakardjiev. Reservations and more details on 0887612578 or e-mail: rupelwinery@gmail.com
On 14, 15 and 17 February Rupel Winery is open for visits and tastings from 10 am to 5 pm Reservations at 0887612578.
The event is open to the public! Free entry!
Accommodations in the area:
Complex Komityte Chuchuligovo www.komitite-bg.com
Spa Hotel Mantar village of Marikostinovo www.hotelmantar.com
Park Hotel Pirin Sandanski www.parkhotelpirin.com
Dinchova House Rojen www.dinchovakushta.com
Follow the event for more details!
For more information and reservations:
tel. 0887612578
rupelwinery@gmail.com
www.rupel-wine.com
BG-2869 Dolno Spanchevo/Petrich
Rupel Winery (Melnik 2004 EOOD)