I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.
1. Организатор на играта “Играй за Екзарх” е Мелник 2004 ЕООД.
2. Официалните правила на Играта са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон.
Официалните правила са публикувани на www.rupel-wine.com и споделени с линк на страницата ни във Фейсбук където са достъпни през целия период на играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и
възпроизвеждане.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила от тяхното оповестяване – датата на публикуването им на https://www.facebook.com/rupelwinery/
4. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта “Играй за Екзарх” по всяко време, обявявайки това на посочения интернет адрес, в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

II. ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5. Играта се провежда на територията на Република България.
6. Играта започва на 01.11.2021 г. и ще продължи до 23:59 на 05.11.2021 г. включително.

III. НАГРАДИ
Наградите, които могат да спечелят участниците в играта е само една и това е Gramatik Ekzarh 2015
7. Един потребител от един Facebook профил може да спечели само една бутилка.
8. Наградата не може да бъде заменена, не се изплаща номиналната и стойност.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
9. Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници,
както следва: В играта може да участва всяко физическо лице, навършилo
18 години, което е харесало страницата във Фейсбук на Винарска изба Рупел – Rupel Winery и
което е споделило Публикацията.
10. Всеки потребител от един Facebook профил може да участва само еднократно.
11. Участието в Играта е свободно и не е обвързано с покупка на определени продукти или консумацията им.
12. С участието си в Играта, участниците декларират, че имат навършени 18 години, както и изразяват съгласието си с настоящите Официални правила.

V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
13. За печеливши ще бъдат определен 1 (един) от участници, спазили условията на играта, на лотариен принцип, и изтеглен от организаторите на Играта.
14. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Фейсбук – страницата на Винарска изба Рупел – Rupel Winery най-късно на 10.11.2021г. като публикация на стената на страницата.
15. Печелившия участник ще бъдат информирани за това в срок до 12.11.2021г. включително до края на деня, че печели награда, чрез лично съобщение във Facebook или чрез отбелязване/таг на името му в коментар под снимката на играта.
16. Наградата ще ви бъде изпратена на посочен от вас офис на Еконт или Спиди в срок от няколко дена сле обявяването на печелившия.

17. Ако печелившият участник в Играта не е намерен чрез Фейсбук от екипа, или той не се е свързал с организаторите до 20.11.2021 г. включително, то той губи право да получи наградата си.
VI. ОТГОВОРНОСТ
18. Организаторът не е отговорен в случай на неуспешно участие в Играта на участник, включително, но не само, породено от проблеми от техническо естество или технически проблеми, независещи от волята на
Организатора, загуби, закъснения или всякакви други проблеми, причинени от Интернет доставчика или Интернет връзката на лицето, което желае да участва в играта.
19. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития,
проблеми в глобалната мрежа на Интернет или предоставяните от трети лица услуги, извън контрола на Организатора.
20. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.
21. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.
22. Организаторът не носи отговорност, при условие че участник в играта е предоставил некореспондиращ, непълен или неточен телефон, емейл адрес и др.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
23. Тази игра не е обвързана с Facebook и по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него.
24. Личните данни, във връзка с гореописаната игра, представляват, Вашите имена, телефон, емейл адрес и изображение от профила Ви във Фейсбук и се събират и обработват от Мелник 2004 ЕООД и се пазят стриктно от него.
25. Мелник 2004 ЕООД не събира лични данни, освен в случаите, когато Участник в играта доброволно не им ги предостави.

26. С участието си в Играта, участниците дават своето изрично и недвусмислено съгласие личните им данни да бъдат обработвани от Мелник 2004 ЕООД за целите на провеждането й.
27. Предоставените от Участник в Играта, с изричното му и недвусмислено съгласие, лични данни, се събират, съхраняват, използват и обработват на основание член 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679 на Европейския
парламент и Съвета). Предоставените от Участник в Играта лични данни изцяло служат за надлежното провеждане на Играта от Организатора, и само доколкото е необходимо, а именно: участие в Играта
посредством, описания на организатора – изтеглянето на печеливши участници и предоставянето им на спечелената награда; кореспонденцията между Организатора и Участника във връзка с получаване на наградата.
28. Мелник 2004 ЕООД не предоставят лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен когато това е необходимо за изпълнение на получаването на наградите. Организаторът изисква от тези трети лица да използват личните данни на Участниците само съгласно стандартите на Организатора, както и законовите изисквания за обработка на данни. С изключение на описания в настоящата точка случай, Организаторът не предоставя лични данни на Участниците в Играта на трети страни, освен ако Участник не даде изричното си и недвусмислено съгласие за това.
Участниците декларират, че са запознати със средствата за обработка, последиците от отказа за предоставяне на личните данни и правото на достъп и коригиране на събраните данни.
29. Организаторът съхраняват личните данни на Участниците в Играта за срок не по-дълъг от срока на провеждането на Играта, в това число и срокът за уведомяване на печелившите и доставка на наградите. След изтичането на този срок те полагат необходимите грижи унищожат и заличат личните данните на Участниците.

30. Участниците в Играта имат следните права във връзка със защитата на личните им данни:
– Участник в Играта може по всяко време да оттегли съгласието си за съхранение и обработване на личните
му данни от Организатора. За целта е необходимо да се изрази изричното желание на Участника за оттегляне на съгласието му за съхранение и обработване на личните му данни, като може да се използва някой от посочените методи за контакт чрез страницата на https://www.facebook.com/rupelwinery/ във
Фейсбук. С оттегляне на съгласието си за съхранение и обработване на личните си данни Участникът прекратява своето участие в Играта.