Трифон Зарезан 2020 във Винарска изба РУПЕЛ с. Долно Спанчево

От 14 до 16 февруари тази година отново най-хубавият лозарски празник „Трифон Зарезан” събира лозари, винари, винолюбители, ценители, туристи, гости и приятели за празненства и винени дегустации. И през трите дни Винарска изба РУПЕЛ ще бъде отворена за посещения и дегустации. Ще имате възможността да се разходите из винарната, да откриете процеса на производство на вино, да видите лично лозята и да опитате висококачествено българско вино. В нашата винарна ще бъдете посрещнати от гостоприемен екип, а вината в магазина към винарната ще се предлагат на атрактивни цени! Входът е безплатен!

ПРОГРАМА за събитието:

14 февруари (петък)
От 10.00 до 16.00 ч. винарната ще бъде отворена за безплатни посещения и дегустации, включително и на нови реколти. Дегустации ще се предлагат и в шатото сред лозята!

15 февруари (събота)
От 10.00 до 16.00 ч. винарната ще бъде отворена за безплатни посещения и дегустации, включително и на нови реколти. Дегустации ще се предлагат и в шатото сред лозята!
11.00 ч. Водосвет за здраве и берекет в чест на Св. Трифон. Автентичен ритуал по зарязване на лозите.
11.30 – 14.00 ч. Празнична програма, почерпка с вино, кът с възможност за закупуване на напитки, барбекю и храни от местни производители. Кулинарна изложба от майсторски приготвени домашни баници, пити и други специалитети, с конкурсен характер. Всеки участник в изложбата ще получи бутилка вино, а трите големи награди ще бъдат обявени допълнително. Желаещите да опитват от вкусните изкушения на изложбата, ще могат да сторят това срещу закупен талон, а средствата, събрани от кулинарната изложба ще бъдат дарени на Радослава Германова за малката Никол от град Сандански, която се нуждае от животоспасяваща операция. Да и подадем ръка!

По време на празничната програма ще се насладите на Русалийски танци, изпълнени от сдружение „Русалии“ гр. Петрич Ценностите На Петрич, ревностни пазители на традицията. Младите момчета ще могат да научат първи стъпки от танцувалните движения, да се докоснат до тъпана и зурната, да се посветят в някои от тайните на мъжете-русалии.
Красивите девойки и момчета от фолклорна формация „Македонци” с. Кулата ще изпълнят традиционни за района хора и танцови композиции. Ансамбъл Македонци
Завършваме програмата със завладяващите гласове на подрастващите сестри и изгряващи звезди на югозапада – певиците Катерина и Зорница Стоянови.
14.30 ч. – Професионална вертикална дегустация на пет реколти бяло вино от сорта Тамянка, производство на Винарска изба Рупел. Лектор и водещ дегустацията Екатерина Александрова Петрова. Място на провеждане – шато сред лозята. Вход безплатен!
Местата са ограничени, за предварително записване 0887612578, rupelwinery@gmail.com

16 февруари (неделя)
От 10.00 до 16.00 ч. винарната ще бъде отворена за безплатни посещения и дегустации, включително и на нови реколти. Дегустации ще се предлагат и в шатото сред лозята!

Събитието е част от тридневната серия, озаглавена „Дни на отворените врати в Мелнишко“. Заедно с другите винарни от района ви препоръчваме да се облечете комфортно и да се отправите към хълмовете, откривайки вълшебния свят на българското вино. Винарни и лозя ще отворят вратите си за вас.
По време на обиколките между винарните може да видите и много забележителности:

Епископска базилика Сандански
Парк “Свети Врач” – гр. Сандански
Melnik, Bulgaria
Хераклея Синтика
Рупите / Rupite
Самуилова Крепост
Златолист -храм Къща На Преподобна Стойна и много други.

Хотели за настаняване в района:
Kompleks Komitite
Mantar SPA Hotel
Park Hotel Pirin
Авис Сандански
Medite Spa Resort & Villas
Villa Sintica
хотел Динчова къща
Семеен Хотел ,,златен Рожен”
Лумпарова Къща
ХОТЕЛ РЕЧЕН РАЙ и много други

Следете събитието за повече подробности!
За информация:
тел. 0887612578
rupelwinery@gmail.com
www.rupel-wine.com
с. Долно Спанчево 2869 община Петрич
Винарска изба Рупел (Мелник 2004 ЕООД)
Очакваме ви!

From February 14 to 16 this year again the most beautiful wine festival “Trifon Zarezan” gathers winegrowers, winemakers, wine lovers, connoisseurs, tourists, guests and friends for celebrations and wine tastings. During the three days RUPEL Winery will be open for visits and tastings. You will have the opportunity to stroll through the winery, discover the wine production process, see the vineyards in person and taste high quality Bulgarian wine. In our winery you will be welcomed by a welcoming team, and the wines in the shop to the winery will be offered at attractive prices! Admission is free!

PROGRAM OF THE EVENT:

February 14 (Friday)
From 10am to 4pm the winery will be open for free visits and tastings, including new harvests. Tastings will also be offered in the vineyard château!

February 15 (Saturday)

From 10am to 4pm the winery will be open for free visits and tastings, including new harvests. Tastings will also be offered in the vineyard château!
11.00 am Waterwell for health and prosperity in honor of St. Trifon. Authentic ritual for pruning vines.
11.30 am – 2 pm Festive program, a drink with wine, a place to buy drinks, barbecue and food from local producers. Culinary exhibition of masterfully prepared home-made bites, pies and other specialties of competitive nature. Each participant in the exhibition will receive a bottle of wine and the three major prizes will be announced. Those wishing to experience the delicious temptations of the exhibition will be able to do so against a purchased coupon, and the proceeds raised from the culinary exhibition will be donated to the small Nicole of Sandanski who is in need of a life-saving operation. To lend a hand!

During the festive program you will enjoy the Rusalian dances performed by the Rusalii association, Petrich, zealous guardians of the tradition. The young boys will be able to learn the first steps of the dance moves, touch the drum and “zurna”, and dedicate themselves to some of the secrets of Rusalii.
The beautiful girls and boys of the Folklore Formation “Macedonians” in the village of Kulata will perform traditional for the area dances and dance compositions.
We end the program with the captivating voices of the growing up sisters and rising stars of the southwest – singers Katerina and Zornitsa Stoyanovi.

2.30pm – Professional vertical tasting of five vintage white wine of the Tamianka variety, produced by Rupel Winery. Lecturer and presenter Ekaterina Petrova. Location – Chateau among the vineyards. Admission is free! Seats are limited, pre-booking 0887612578, rupelwinery@gmail.com

February 16 (Sunday)
From 10am to 4pm the winery will be open for free visits and tastings, including new harvests. Tastings will also be offered in the vineyard château!

The event is part of a three-day series entitled “Days of Open Doors in Melnik”. Together with other wineries in the area, we recommend that you dress comfortably and head to the hills, discovering the magical world of Bulgarian wine. Wineries and vineyards will open their doors for you!
During the tours between the wineries you can see many sights:
Епископска базилика Сандански
Парк “Свети Врач” – гр. Сандански
Melnik, Bulgaria
Хераклея Синтика
Рупите / Rupite
Самуилова Крепост
Златолист -храм Къща На Преподобна Стойна and many others.

Hotels in area:
Kompleks Komitite
Mantar SPA Hotel
Park Hotel Pirin
Авис Сандански
Medite Spa Resort & Villas
Villa Sintica
хотел Динчова къща
Семеен Хотел ,,златен Рожен”
Лумпарова Къща
ХОТЕЛ РЕЧЕН РАЙ and many others.

Watch the event for more details!
For information:
tel. 0887612578
rupelwinery@gmail.com
www.rupel-wine.com
Dolno Spanchevo village 2869 Petrich municipality
Rupel Winery (Melnik 2004 Ltd.)
See you!